MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

O Zeszycie/About the Notebook


O Zeszycie
W trosce o źródło utrzymania łatwo stracić z oczu przyczynę, dla której zasiada się codziennie nad kartką papieru. Stąd wzięła się potrzeba stworzenia projektu, który pozwoliłby znaleźć punkt odniesienia dla własnych działań. Powstał „Zeszyt”, w którym spotykają się artystki, ilustratorki, designerki i graficzki. Wszystkie uczestniczki łączy potrzeba komunikowania się poprzez szeroko pojęty rysunek. Rysunek ekspresyjny, abstrakcyjny czy realistyczny
jest jak osobista notatka. Zaspokaja naturalną potrzebę, aby nie zostały zapomniane – myśl, odczucie, dowcip, emocja, wspomnienie. Nazwa magazynu „Zeszyt” w każdym kolejnym numerze jest dopełniona innym przymiotnikiem, sygnalizującym motyw przewodni prac zebranych pod jedną okładką. Po numerze pierwszym – „Zeszycie kryminalnym” – oddajemy
w Wasze ręce „Zeszyt zagraniczny”.

About the Notebook
In the interests of livelihood is easy to lose sight of, the reason for every day sitting on a piece of paper. Hence the need to create a project that would let to find a reference point for their own actions. Then the Notebook was created and all artists, illustrators, engravers and designers met together. All participants are combined by the need to communicate through widely understood figure drawing. The drawing - expressive, abstract or realistic - is like a personal note. It satisfies a natural need to have not been forgotten for the thought, feeling, wit, emotion, memory. Publishing name the Notebook  in each subsequent number is supplemented by another adjective, that signals the theme of the works collected under one cover. After the first number - Criminal Notebook- we offer you Foreign Notebook.